Đây là nội dung quy định tại Thông tư 05/2012/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Không được phân biệt đối với bằng tại chức khi tuyển công chức. Ảnh minh họa.

Thông tư cũng bổ sung quy định đối với quy trình xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển. Cụ thể, đối với viên chức đang làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội nếu có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để xem xét tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển theo quy định, và cơ quan, tổ chức, đơn vị còn chỉ tiêu biên chế thì người đứng đầu cơ quan quản lý công chức được xem xét, quyết định tuyển dụng vào công chức không qua thi tuyển và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình. Sau đó, có văn bản báo cáo Bộ Nội vụ hoặc Ban Tổ chức Trung ương để phục vụ công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền

T.Tùng