Việc xác định lại giới tính dựa trên nguyên tắc bảo đảm mỗi người được sống theo đúng giới tính của mình, những người có liên quan phải tự nguyện, khách quan, trung thực, chịu trách nhiệm trước pháp luật và giữ bí mật các thông tin liên quan đến người được xác định lại giới tính.

Nghị định nghiêm cấm việc chuyển đổi giới tính đối với người đã hoàn thiện về giới tính, xác định lại giới tính khi chưa được phép của Bộ Y tế hoặc Sở Y tế, tiết lộ thông tin về việc xác định lại giới tính của người khác hoặc phân biệt đối xử với người xác định lại giới tính.

Trường hợp xác định lại giới tính cho trẻ dưới 6 tuổi, cha mẹ hoặc người giám hộ phải có đơn đề nghị, trường hợp người từ 6 đến dưới 18 tuổi phải có chữ ký của cha mẹ hoặc người giám hộ.

UBND cấp huyện có trách nhiệm giải quyết việc đăng ký hộ tịch cho người đã được xác định lại giới tính theo quy định pháp luật.

Trường hợp đã xác định lại giới tính ở nước ngoài hoặc đã thực hiện ở Việt Nam trước ngày Nghị định có hiệu lực, nếu muốn đăng ký lại hộ tịch phải có giấy xác nhận của các cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền nêu trên

T.L.