Quyết định nêu rõ: Việc tổ chức Ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam phải thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tránh hình thức nhằm thực hiện những nội dung, yêu cầu sau đây: Giáo dục truyền thống cao đẹp của người cao tuổi Việt Nam, cổ vũ, động viên người cao tuổi tham gia xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa; tiếp tục đóng góp trí tuệ và kinh nghiệm vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Vận động toàn dân tham gia phong trào chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi; quan tâm chăm sóc người cao tuổi, đặc biệt là những người cao tuổi gặp khó khăn về vật chất và tinh thần; kêu gọi sự đóng góp của cộng đồng chăm sóc người cao tuổi, tạo điều kiện để người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích.

Biểu dương, khen thưởng bằng các hình thức thích hợp cho người cao tuổi có thành tích tiêu biểu và những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác chăm sóc người cao tuổi. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

PV