Ngày 14/11/1945 là ngày thành lập Bộ Canh nông. Tại Quyết định số 890/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc tổ chức Ngày Truyền thống ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam phải đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, có hiệu quả và tránh hình thức; giáo dục truyền thống, động viên phong trào thi đua lao động, công tác, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và đạo đức cách mạng của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chi Linh