Do vậy, UBND TP yêu cầu Chủ tịch UBND quận, huyện này nghiêm túc kiểm tra, rút kinh nghiệm trong việc tổ chức, chỉ đạo, đôn đốc công tác thu, nộp phí sử dụng đường bộ. Các quận, huyện, thị xã khác tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện thu, nộp tiền phí sử dụng đường bộ đối với xe môtô và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP về việc nhiệm vụ này.

Năm 2013, số thu phí sử dụng đường bộ của TP Hà Nội là hơn 44 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 21%. Trong đó, huyện Thường Tín không nộp ngân sách phí sử dụng đường bộ

N.Y.