Các quyết định do Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng ký gồm: Quyết định số 1130/QĐ-BCT ngày 25/2/2008 về việc kỷ luật cảnh cáo đối với ông Vũ Tế Xiển - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CNTP TP Hồ Chí Minh do có khuyết điểm trong công tác quản lý liên kết đào tạo và tài chính tại trường;

Quyết định số 1156/QĐ-BCT ngày 26/2/2008 về việc ông Vũ Tế Xiển thôi giữ chức Hiệu trưởng Trường Cao đẳng CNTP TP Hồ Chí Minh kể từ ngày 1/3/2008;

Quyết định số 1131/QĐ-BCT ngày 25/2/2008 về việc kỷ luật khiển trách đối với ông Khương Đại Thắng - Phó Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng CNTP TP Hồ Chí Minh do có khuyết điểm trong công tác quản lý liên kết đào tạo tại trường;

Quyết định số 1132/QĐ-BCT ngày 25/2/2008 về việc cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Hùng - Kế toán trưởng Trường Cao đẳng CNTP TP HCM do có khuyết điểm trong công tác quản lý tài chính tại trường và Quyết định số 1228/QĐ - BCT ngày 28/2 do Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Hữu Hào ký về việc ông Nguyễn Văn Hùng thôi giữ chức Kế toán trưởng Trường Cao đẳng CNTP TP Hồ Chí Minh kể từ ngày 16/3

T.H.