Ngoài việc yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND 9 huyện, thành phố phải trực tiếp chỉ đạo thực hiện và chịu trách nhiệm về công tác CCHC tại cơ quan, địa phương mình; thường xuyên tự kiểm tra và kiểm tra cấp dưới về công tác CCHC…

Chỉ thị nhấn mạnh: kết quả CCHC hằng năm của các cơ quan, địa phương là cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, điều hành và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp; là cơ sở để đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân...

Đặc biệt, Chỉ thị nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức uống rượu, bia trong giờ hành chính, buổi trưa các ngày làm việc

N.H.Khôi