Tại Văn bản số 2172/UBND-VX, thành phố yêu cầu các quận, huyện, thị xã kiện toàn đội kiểm tra liên ngành cấp huyện và cấp xã tăng cường công tác kiểm tra định kỳ, đột xuất, giải quyết, xử lý triệt để các cơ sở kinh doanh karaoke không phép; kiên quyết xử lý, đóng cửa, rút giấy phép các cơ sở kinh doanh karaoke không đúng quy định gây ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư

N.Y.