Theo UBND TP Hà Nội, chủ trương di dời cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan đơn vị trong nội thành Hà Nội đã được quy định trong Luật Thủ đô, Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô. 

Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Quyết định số 130/QĐ-TTg ngày 23-1-2015 về biện pháp, lộ trình di dời và việc sử dụng quỹ đất sau khi di dời cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan đơn vị trong nội thành Hà Nội.

Trong đó, giao các bộ, ngành chủ trì lập danh mục, lộ trình và biện pháp di dời bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các cơ quan đơn vị, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Nhưng đến thời điểm này, các nội dung này chưa được các bộ triển khai, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nên chưa thực hiện hoặc đã thực hiện nhưng quỹ đất sau di dời được sử dụng làm cơ sở 2 hoặc lập dự án đầu tư xây dựng, không bàn giao cho Hà Nội quản lý, khai thác sử dụng để bổ sung hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật.

Do vậy, việc đề xuất sử dụng quỹ đất sau di dời để xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội của thành phố tại thời điểm này là chưa thực hiện được. UBND TP Hà Nội kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành sớm hoàn thành danh mục, cụ thể hóa tiêu chí, lộ trình và biện pháp di dời các cơ quan đơn vị (các bộ, ngành, cơ quan trung ương) ra ngoài khu vực nội thành, bàn giao lại quỹ đất sau khi di dời để thành phố ưu tiên xây dựng, phát triển các công trình công cộng, cây xanh, bãi đỗ xe, công trình hạ tầng xã hội và kỹ thuật đô thị.

CL