Theo đó, trên cơ sở số liệu rà soát, các Cục Quản lý đường bộ I, II, III, IV, các Sở GTVT đánh giá, kiến nghị, lập kế hoạch cụ thể đối với từng cầu, qua đó đưa ra giải pháp sửa chữa để nâng cao tải trọng khai thác, xây dựng mới, tổ chức kiểm định, thử tải… nhằm điều chỉnh lại biển báo tải trọng hợp lý. Thời gian hoàn thành đối với việc rà soát, lập danh sách các cầu đang cắm biển hạn chế tải trọng, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị hoàn thành trước ngày 22/5/2014.

Việc rà soát, kiểm tra chi tiết tình trạng kỹ thuật của cầu để điều chỉnh biển báo; đề xuất kiến nghị kiểm định, sửa chữa,…để điều chỉnh biển báo Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu hoàn thành trước ngày 10/6/2014

T. Huyền