Dự án tiên tiến hóa trường cán bộ tòa án giai đoạn 2 là dự án hợp tác và thực hiện bởi Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam và Tòa án tối cao Hàn Quốc.

Thông qua Giai đoạn 2 Dự án tiên tiến hóa Trường cán bộ tòa án, KOICA sẽ tích cực hỗ trợ các điều kiện cơ bản phục vụ công tác đào tạo cho không chỉ các thẩm phán hiện tại mà còn đào tạo cho đội ngũ thẩm phán mới, thẩm tra viên, thư ký và các cán bộ của ngành tòa án.

Tiếp theo giai đoạn 1 quy mô 3 triệu USD thực hiện từ năm 2008 đến 2012, trong giai đoạn 2 dự án này, KOICA sẽ tiếp tục hỗ trợ 9,8 triệu USD trong thời gia 3 năm với các hạng mục công việc: xây 5 khu nhà với đầy đủ trang thiết bị; cử chuyên gia Hàn Quốc sang Việt Nam; mời tham dự các khóa đào tạo tại Hàn Quốc; phát triển giáo trình; tổ chức hội nghị chuyên đề, hội thảo nhằm chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ ngành tòa án Việt Nam

Sông Thương