Thông qua lễ hội, chính quyền địa phương còn vận động người dân nâng cao nhận thức trách nhiệm bảo vệ nguồn lợi thủy sản.
Hữu Toàn