Kết quả quan trắc môi trường do 2 đơn vị thực hiện từ tháng 7-2016 cho đến nay đều đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật cho phép và tương đồng với các kết quả quan trắc trước đây, khi FHS chưa đi vào hoạt động.

Trước đó, tháng 3-2017, FHS đã hoàn thành lắp đặt thiết bị xử lý và quan trắc tự động, liên tục khí thải với 8 thông số (Lưu lượng, nhiệt độ, áp suất, O2, bụi, SO2, NOx và CO) cho 20 ống khói và truyền dữ liệu trực tiếp về Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh để theo dõi, giám sát 24/24 giờ.

VH