Nguyên nhân chủ yếu được đánh giá là do người sử dụng lao động và người lao động vi phạm các quy định về an toàn lao động. Trong đó nguyên nhân từ phía chủ sử dụng lao động chiếm 60%, người lao động 35%, còn lại 5% là các nguyên nhân khác.

Công tác bảo hộ lao động tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, làng nghề chưa được quan tâm đúng mức; công tác hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực bảo hộ lao động, an toàn lao động của các cơ quan quản lý nhà nước tại một số địa phương chưa thực sự hiệu quả; việc điều tra một số vụ lao động chết người còn chậm.

P.H.