Các đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Hà Thị Khiết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì Hội nghị.

Sau một ngày làm việc, Hội nghị đã hoàn thành tốt nội dung chương trình đề ra. Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Tấn Sang khẳng định : Đây là chỉ thị rất quan trọng của Bộ Chính trị, hợp lòng dân, được các cấp, các ngành triển khai thực hiện khá nghiêm túc, có hiệu quả ở phần lớn các loại hình cơ sở, các lĩnh vực hoạt động xã hội.

Việc ban hành và triển khai thực hiện tốt chỉ thị là bước tiến mới về mở rộng dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ đất nước trong thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước. Hội nghị đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm thực tiễn quý báu, nhiều cách làm hay trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện để tiếp tục đưa Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị vào cuộc sống.

Hơn 10 năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân các cấp đã có nhiều biện pháp chỉ đạo, tạo ra sự chuyển biến tích cực nhận thức về quan điểm, chủ trương của Đảng trong việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Quy chế dân chủ ở cơ sở được nhân dân đồng tình ủng hộ; được thực hiện trên diện rộng ở các loại hình cơ sở, trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, từ đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, giữ vững an ninh, trật tự ở cơ sở, củng cố, nâng cao chất lượng của các tổ chức Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị. Những chuyển biến đó đã khẳng định tính đúng đắn của việc ban hành Chỉ thị 30 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Hương Thủy