Bộ Tài chính đã có Văn bản số 16479/BTC-NSNN trình Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung kinh phí hoạt động cho Chi hội tổ chức Chính trị - xã hội thuộc xã đặc biệt khó khăn năm 2012. Tại Văn bản này, Bộ Tài chính đề nghị Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ theo mức bình quân 1,5 triệu đồng/năm/chi hội.

Về nguyên tắc hỗ trợ: Đối với các tỉnh nhận bổ sung cân đối và tỉnh Quảng Ngãi, hỗ trợ 100% nhu cầu kinh phí; đối với các địa phương còn lại, ngân sách địa phương tự đảm bảo. Các địa phương có mức hỗ trợ không lớn (dưới 500 triệu đồng), đề nghị địa phương bố trí ngân sách địa phương để đảm bảo.

Căn cứ số thôn, bản thuộc các xã đặc biệt khó khăn địa phương báo cáo là 21.829 thôn, bản; 5 chi hội/thôn, bản (Ban công tác Mặt trận, Chi hội Nông dân, Chi hội Phụ nữ, Chi hội Cựu chiến binh, Chi đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh), Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 40 địa phương năm 2012 là 162.130 triệu đồng

Thanh Tùng