Những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Đề án là hỗ trợ đào tạo khởi nghiệp, hỗ trợ nguồn vốn cho các chương trình, dự án khởi nghiệp của học sinh, sinh viên.

Ngoài ra, tạo môi trường hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp như hình thành trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp từ bộ phận hoặc trung tâm hướng nghiệp, tư vấn việc làm, hỗ trợ học sinh, sinh viên của các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng và trường trung cấp; thành lập câu lạc bộ khởi nghiệp…

H.A