Nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hai lực lượng, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Để tổ chức thực hiện tốt quy chế phối hợp, hai bên cũng đã thống nhất thiết lập đường dây nóng phục vụ liên lạc, trao đổi, cung cấp thông tin; quy định cụ thể trách nhiệm của mỗi bên, chế độ giao ban định kỳ để tổ chức sơ kết, tổng kết, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm để tiếp tục triển khai tốt công tác phối hợp trong thời gian tới

L.Hiệp