Để lập lại trật tự kỷ cương trong quản lý, sử dụng đất đai nhằm ổn định tình hình chính trị ở địa phương, ngoài việc tuyên truyền thuyết phục, vận động, huyện Chương Mỹ còn cương quyết cưỡng chế những trường hợp cố tình sai phạm.

Từ đầu năm 2006 đến nay, tình trạng lấn chiếm đất đai ở huyện đã giảm, chỉ có 15 vụ vi phạm, chủ yếu tự chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất lúa sang nuôi trồng thủy sản. Với kết quả này, Chương Mỹ đã thu hút được nhiều doanh nghiệp vào thuê đất đầu tư sản xuất, kinh doanh đem lại nguồn thu ngân sách Nhà nước đáng kể cho huyện

PV