Đồng thời, các đơn vị liên quan phải tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định về phòng chống cháy nổ, các biện pháp khắc phục vi phạm về PCCC, các giải pháp thoát nạn, cứu người khi xảy ra cháy nổ

C.L.