Như vậy, từ chỗ bình quân mỗi xã chỉ đạt 2 tiêu chí năm 2010, đến nay, mỗi xã đạt bình quân trên 15 tiêu chí.

Riêng năm 2014, có 71 xã đạt chuẩn NTM, tăng 11 xã so với mục tiêu kế hoạch.

Tỷ lệ xã có đường ôtô đến trụ sở xã được cứng hóa đạt 100%, đường trực thôn, liên thôn được cứng hóa đạt 95%.

Tỷ lệ thôn có điện đạt 100%, tỷ lệ số dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh là 94%, trong đó có 36% số dân được sử dụng nước sạch.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,91%, giảm 5,61% so với năm 2011. Tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm từ 11,25% năm 2011 xuống còn 2,89%. Thu nhập người dân tăng lên 28,6% triệu đồng/người/năm…

Chi Linh