Được biết, hiện nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 6 cơ sở giết mổ công nghiệp, 14 cơ sở bán công nghiệp, năm cơ sở giết mổ tập trung thủ công và 2.490 điểm, hộ giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ nằm trong khu dân cư không đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường.

Tuy nhiên trong thời gian qua, công tác quản lý giết mổ gia súc gia cầm, phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Đáng báo động, có đến 70% trong số thực phẩm trên được giết mổ tại các gia đình, điểm giết mổ thủ công không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không được kiểm soát về thú y, dịch bệnh. Đến nay, số lượng thịt gia súc, gia cầm giết mổ có kiểm soát đã tăng lên 44% và tỷ lệ thịt gia súc gia cầm chưa được kiểm soát giảm còn 56%.

Hải Châu