Ưu tiên XHH các dịch vụ ở khu vực có đời sống cao, cung cấp các dịch vụ chất lượng cao, đồng thời kết hợp giữa XHH với tăng cường đầu tư từ nguồn ngân sách cho các công trình y tế, giáo dục có trọng tâm trọng điểm, đáp ứng đa dạng nhu cầu của các đối tượng, đặc biệt là những khu vực người dân còn nghèo, khó khăn, không đủ điều kiện chi trả cho những dịch vụ ngoài công lập...

N.Y.