Thành phố cũng đã hỗ trợ 14.000 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và tái định cư cho 1.000 hộ dân.

Được biết, thành phố cũng thực hiện thanh, kiểm tra các dự án đã được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chậm triển khai, để hoang hóa, qua đó thu hồi 2,8 ha của 2 tổ chức và đang xem xét thu hồi của 4 tổ chức.

Thời gian tới, thành phố dự kiến đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức; xử lý kiên quyết các dự án có sử dụng đất chậm tiến độ; đông đốc công tác giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm

Hải Châu