Trong qui định này có những điểm đáng lưu ý là: Ngân sách TP hỗ trợ mỗi xã 200 triệu đồng để xây dựng các điểm tập kết rác thải tập trung của xã. TP cũng sẽ hỗ trợ có mục tiêu 100% cho ngân sách huyện để đầu tư các dự án: xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo điểm xử lý chôn lấp rác thải hợp vệ sinh tập trung của huyện (ô, bãi xử lý chôn lấp rác thải hợp vệ sinh) kèm theo hạ tầng kỹ thuật đồng bộ (theo quy định về phân cấp quản lý kinh tế, xã hội thuộc nhiệm vụ của huyện).

Lãnh đạo UBND TP giao cho UBND các huyện trực tiếp làm chủ đầu tư xây dựng các điểm xử lý rác thải tập trung của huyện và chịu trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng các quy định pháp luật hiện hành

C.L.