Thực hiện tốt cải cách hành chính theo hướng trong sạch, minh bạch, hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân. Các cơ quan phải thực hiện chế độ tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, tiếp thu ý kiến phê bình, góp ý kiến xây dựng của nhân dân về công tác quản lý, điều hành...

N.Y.