Quyết định yêu cầu Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái từ tháng 5/2011 phải khẩn trương có biện pháp khắc phục những tồn tại hạn chế của công trình xử lý nước thải bằng hệ thống hồ Analux - biogas đã được đầu tư xây dựng để xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường cho phép.

Có biện pháp xử lý toàn bộ lượng nước thải phát sinh trong quá trình sản xuất của niên vụ 2010-2011 đang tồn lưu tại công trình xử lý nước thải của nhà máy đảm bảo quy chuẩn môi trường cho phép; không được xả ra sông Hồng khi chưa xử lý đảm bảo yêu cầu

Tuấn Anh