Trong đó, dành 636 tỷ đồng quà thăm hỏi và hỗ trợ các đối tượng chính sách; 352 tỷ đồng hỗ trợ các hộ nghèo và 1.717 tỷ đồng cứu đói, cứu trợ xã hội khác. Ở khu vực nông thôn, tình trạng thiếu đói giáp hạt đã được cải thiện rõ rệt.

Trong 6 tháng, cả nước có 359,5 nghìn lượt hộ thiếu đói, giảm 30,9% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng với 1.506,4 nghìn lượt nhân khẩu thiếu đói, giảm 30,2%. Từ đầu năm, các cấp, các ngành và địa phương đã hỗ trợ các hộ thiếu đói 20,8 nghìn tấn lương thực và 24,4 tỷ đồng

T.U.