Theo số liệu thống kê năm 2006, trên địa bàn TP Đà Nẵng hiện có 39 cơ sở bức xạ với 80 máy phát tia X, trong đó có ngành Y tế chiếm đến 35 cơ sở, còn lại ngành Công nghiệp 2 cơ sở và Hải quan 2 cơ sở. Tuy nhiên, qua kiểm tra các cơ sở bức xạ này, nhiều thiết bị đã lạc hậu, mới có 54% cơ sở bức xạ được cấp giấy phép...

Đây là hạn chế cần phải nhanh chóng khắc phục để bảo đảm sức khỏe của cán bộ vận hành thiết bị cũng như người bệnh và mở rộng lĩnh vực ứng dụng bức xạ hạt nhân hơn nữa.

Trong thời gian tới, chính quyền và các ngành chức năng tại Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên cần tăng cường hơn nữa hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước về an toàn và an ninh bức xạ hạt nhân theo đúng quy định của pháp lệnh an toàn và kiểm soát bức xạ năm 1996

H.T.