UBND TP yêu cầu đơn vị quản lý công viên là Công ty Vườn thú Hà Nội phải có thông báo cụ thể với các đối tác việc chấm dứt các hợp đồng thuê đất, liên doanh, liên kết trái với các quy định của Luật và quy hoạch của công viên.

Đồng thời, sẽ tiến hành cắt điện, nước đối với các chủ công trình có mặt bằng tại đây

N.Y.