Đại hội đã vinh dự được đón các đồng chí Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước qua các thời kỳ, 16 đoàn đại biểu quốc tế thuộc Công đoàn các nước và tổ chức quốc tế tại Việt Nam, cùng gần 1.000 đại biểu cán bộ công đoàn cả nước.      

Sau diễn văn khai mạc của đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa IX, Đại hội nghe báo cáo tóm tắt của Ban chấp  hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (BCH TLĐLĐVN) khóa IX do đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Phó Chủ tịch Thường trực TLĐLĐVN trình bày.

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trao bức trướng tặng Đại hội.

Những vấn đề "nóng" bao trùm lên đời sống công nhân, viên chức, lao động (CN, VC, LĐ) và kết quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2003 - 2008 được đề cập cụ thể như chính sách tiền lương, tiền công chưa phù hợp với cơ chế thị trường, chưa đảm bảo được đời sống của người hưởng lương, chưa khuyến khích thu hút được người tài; vấn đề nhà ở, nhà lưu trú cho công nhân, lao động nói chung, công nhân, lao động ngoại tỉnh làm việc ở các thành phố lớn, KCX, KCN chưa được quan tâm đầu tư; quan hệ lao động chưa được cải thiện dẫn đến số vụ đình công, ngừng việc tập thể vẫn tiếp tục gia tăng…

Với khẩu hiệu hành động là "Đổi mới, sáng tạo, vì quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước", BCH TLĐLĐVN khóa IX đã đề ra 7 nhóm nhiệm vụ và giảp pháp nhằm tăng cường năng lực hoạt động của công đoàn, thực hiện tốt chức năng đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên CN, VC, LĐ về nhà ở, chính sách đảm bảo việc làm, tiền lương, BHXH…

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã biểu dương những thành tích, tiến bộ của phong trào CN, VC, LĐ và hoạt động công đoàn cả nước trong nhiệm kỳ qua.

Cùng với quá trình phát triển của đất nước, giai cấp công nhân Việt Nam đã có những bước trưởng thành cả về số lượng và chất lượng; giác ngộ chính trị, trình độ học vấn chuyên môn, nghề nghiệp được nâng lên.

CN, VC, LĐ đã năng động, sáng tạo, thích ứng nhanh với cơ chế thị trường, tiếp cận nhanh với công nghệ tiên tiến, hiện đại, từng bước đảm đương và làm chủ những công việc có trình độ KHKT và công nghệ cao, bước đầu hình thành ngày càng đông đội ngũ công nhân trí thức, có nhiều đóng góp quan trọng vào việc hoạch định và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ mới.

Nhiều phong trào thi đua do Công đoàn phát động đạt hiệu quả thiết thực. Về những nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Tổng Bí thư nhấn mạnh: Các cấp Công đoàn phải quán triệt sâu sắc và vận dụng đúng đắn, sáng tạo các quan điểm, tư tưởng Nghị quyết Đại hội X của Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương Đảng (khóa X) về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước".

Đẩy mạnh công tác vận động, tổ chức hoạt động nhằm thu hút, tập hợp đông đảo CN, VC, LĐ tự giác tham gia hoạt động Công đoàn. Quan tâm công tác bồi dưỡng phát triển Đảng trong CNLĐ; Tăng cường tình đoàn kết quốc tế giữa giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam với phong trào công nhân và Công đoàn thế giới, khu vực.

Cũng tại Đại hội, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Tổng Bí thư đã trao tặng Công đoàn Việt Nam bức trướng mang dòng chữ "Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; vì sự phát triển ổn định, bền vững của đất nước"

Thu Uyên