Theo đó, Doanh nghiệp phải xây dựng và công bố chế độ tiền lương, tiền thưởng hằng năm không muộn hơn ngày 31.3 hằng năm. Đồng thời, gửi đến Cơ quan thực hiện quyền chủ sở hữu và Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong vòng 5 ngày làm việc sau khi được Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty phê duyệt.

Cơ quan thực hiện quyền chủ sở hữu phải công bố chế độ tiền lương, tiền thưởng hằng năm của doanh nghiệp trong vòng 05 ngày làm việc tính từ ngày nhận được từ doanh nghiệp.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải công bố chế độ tiền lương, tiền thưởng hằng năm của doanh nghiệp trên Cổng thông tin doanh nghiệp Việt Nam trong vòng 5 ngày làm việc tính từ ngày nhận được từ doanh nghiệp.

Hải Châu