Theo kết quả tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính sự nghiệp năm 2012 đã phản ánh khá toàn diện về tình hình KT – XH và sự phân bố các cơ sở kinh tế hành chính sự nghiệp trên phạm vi cả nước.

Cụ thể, số lượng đơn vị kinh tế, sự nghiệp tăng khá nhanh, thu hút nhiều lao động, tính đến thời điểm 1.7.2012, cả nước có gần 5,2 triệu đơn vị kinh tế, hành chính sự nghiệp, thu hút 22,8 triệu lao động.

Tỷ trọng lao động trong khu vực hành chính có trình độ đại học chiếm tới 61%, trên đại học là 22,8%. Tuy nhiên, ở các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thì chỉ có 9,7% số lao động có trình độ từ đại học trở lên và có tới 72,2% số lao động chưa qua đào tạo hoặc đã qua đào tạo nhưng không được cấp chứng chỉ.

Họp báo công bố chính sách phổ biến thông tin thống kê Nhà nước, số liệu tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2012 và số liệu thống kê KT - XH 6 tháng đầu năm 2013.

Về quy mô doanh nghiệp, tuy số lượng doanh nghiệp và số lao động trong mỗi doanh nghiệp tăng nhanh về số lượng, nhưng quy mô nhỏ và vừa vẫn là chủ yếu. Tại thời điểm điều tra 31.12.2011, số doanh nghiệp lớn là 7.700 doanh nghiệp, chỉ chiếm tỷ trọng 2,3%; còn lại là doanh nghiệp nhỏ và vừa

Hải Châu