Luật Viên chức gồm 6 chương, 62 điều. Những điểm mới của Luật Viên chức nhằm làm rõ khái niệm viên chức, hoạt động nghề nghiệp của viên chức; xác định rõ các vấn đề chung nhất trong hoạt động nghề nghiệp của viên chức và quản lý viên chức; hoàn thiện và bổ sung các quyền, nghĩa vụ của viên chức; tiếp tục đổi mới cơ chế và các nội dung của công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; quy định chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức…

Luật Khoáng sản (sửa đổi) gồm 11 chương, 86 điều, trong đó đã bổ sung 48 điều mới hoàn toàn về nội dung và sửa đổi như: về chiến lược quy hoạch khoáng sản; bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai thác; điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; quy định khu vực khoáng sản; các quy định về hoạt động khoáng sản; các quy định về giấy phép hoạt động khoáng sản; phân cấp thẩm quyền cấp phép; tài chính về khoáng sản và đấu giá quyền khai thác khoáng sản; quản lý nhà nước về khoáng sản; trách nhiệm bảo vệ quyền lợi của địa phương và người dân nơi có khoáng sản được khai thác…

Năm 1999, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành "Pháp lệnh về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng". So với các quy định của Pháp lệnh bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có nhiều điểm mới như: trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với người tiêu dùng; trách nhiệm của tổ chức xã hội trong việc tham gia bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; trách nhiệm quản lý Nhà nước về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng…

Nguyễn Hưng