Ngày 2/12/2008, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Luật Cán bộ, công chức; Nghị quyết về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004 - 2009 của HĐND và UBND các cấp và Nghị quyết về thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường.

Luật Cán bộ, công chức gồm 10 chương, 87 điều với rất nhiều điểm mới. Luật Cán bộ, công chức làm rõ được các tiêu chí để phân định một cách tương đối cán bộ với công chức. Trong đó, cán bộ, công chức cấp xã được quy định cụ thể theo chức vụ bầu cử và chức danh chuyên môn để khắc phục xu hướng "hành chính hoá" và "phình" biên chế ở cơ sở. 

Từ điều 15 đến điều 17 quy định đạo đức và văn hoá giao tiếp của cán bộ, công chức cũng là một nội dung liên quan đến nghĩa vụ cán bộ, công chức, nhưng được tách ra thành một mục riêng để nhấn mạnh và yêu cầu cán bộ, công chức phải thực hiện.

Cán bộ công chức từ nay khi đến tuổi nghỉ hưu sẽ được nghỉ hưu mà không thực hiện kéo dài tuổi làm việc như trước đây, trừ cán bộ giữ chức vụ Bộ trưởng hoặc tương đương trở lên.

Cán bộ, công chức có hai năm liên tiếp bị đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở xuống sẽ được bố trí công tác khác hoặc miễn nhiệm, giải quyết thôi việc. Luật Cán bộ, công chức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2010.

Nghị quyết số 25/2008/QH12 về việc kéo dài nhiệm kỳ hoạt động 2004-2009 của HĐND và UBND các cấp cũng được công bố trong ngày 2/12. Nhiệm kỳ hoạt động 2004-2009 của HĐND và UBND các cấp được kéo dài cho đến kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp khóa sau vào năm 2011. Ngày bầu cử đại biểu HĐND các cấp khóa sau do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ấn định và công bố...

Văn phòng Chủ tịch nước công bố Nghị quyết số 26/2008/QH12 về thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường. Theo đó, thí điểm việc không tổ chức HĐND huyện, quận, phường tại một số địa phương; danh sách cụ thể do Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định.

Thời gian thực hiện thí điểm bắt đầu từ ngày 25/4/2009 cho đến khi Quốc hội quyết định chấm dứt việc thực hiện thí điểm. Tại những nơi thực hiện thí điểm, HĐND huyện, quận, phường kết thúc nhiệm kỳ 2004-2009 vào ngày 25/4/2009, UBND huyện, quận, phường nhiệm kỳ 2004-2009 tiếp tục hoạt động cho đến khi UBND mới được thành lập...