Bộ nguyên tắc ứng xử này bao gồm 12 điều được in thành một cuốn sách cẩm nang hơn 20 trang với các nội dung: tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật; tiêu chuẩn kinh doanh; quảng cáo công việc; tuyển chọn; đào tạo; tổ chức đưa lao động đi nước ngoài; bảo vệ người lao động ở nước ngoài; ký kết các hợp đồng; về nước và tái hòa nhập; tranh chấp và cơ chế giải quyết tranh chấp; xây dựng quan hệ đối tác và xây dựng quan hệ đồng nghiệp giữa các doanh nghiệp.

Đặc biệt, quy tắc ứng xử nêu rõ: Người lao động không phải trả các chi phí cho việc về nước nếu không do lỗi của họ. Doanh nghiệp phối hợp với người sử dụng lao động và các cơ quan trong, ngoài nước tạo điều kiện để người lao động sau khi hết hạn/chấm dứt hợp đồng được về nước an toàn, thuận lợi, đặc biệt là lao động nữ...

T.Uyên