Dự lễ kỷ niệm có các đồng chí: Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư; Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Quốc hội…; đại diện các ban, ngành của TP Hà Nội và các đồng chí lão thành cách mạng.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh Lê Hữu Nghĩa khẳng định: Các Mác là người thầy vĩ đại của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới, cuộc đời và sự nghiệp của Người sẽ sống mãi trong khối óc, trái tim của hàng triệu con người yêu tự do, hoà bình, công lý và chính nghĩa...

Các Mác là người đầu tiên vạch ra nguyên lý cách mạng không ngừng, cũng là người đầu tiên chỉ ra khả năng những nước chậm phát triển không nhất thiết phải kinh qua chế độ tư bản chủ nghĩa mà có thể tranh thủ những điều kiện quốc tế thuận lợi để chuyển từ cách mạng dân chủ sang cách mạng xã hội chủ nghĩa. Đây là nguyên lý vô cùng quan trọng đối với những nước như Việt Nam và Đảng ta đã vận dụng rất sáng tạo nguyên lý này của Các Mác.

Trong hơn ba phần tư thế kỷ vừa qua, Đảng ta do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện đã tiếp thu, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin phù hợp với điều kiện thực tiễn Việt Nam. Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh đã trở thành nền tảng tư tưởng của Đảng, là kim chỉ nam cho cách mạng Việt Nam.

Đảng ta luôn xuất phát từ những đặc điểm của cách mạng Việt Nam để vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin và dùng quan điểm, phương pháp luận Mác - Lênin để phân tích những đặc điểm nước ta, từ đó đề ra đường lối và phương pháp cách mạng phù hợp với đặc điểm dân tộc… Thắng lợi to lớn và có ý nghĩa lịch sử của hơn 20 năm đổi mới của nước ta là sự khẳng định một lần nữa tính đúng đắn, sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, tính đúng đắn của đường lối xây dựng xã hội chủ nghĩa của Đảng ta.

Tại lễ kỷ niệm, Giáo sư Ngô Thành Dương, nguyên Trưởng khoa Triết học (Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh) - người có hơn 30 năm nghiên cứu về chủ nghĩa Mác - Lênin và sinh viên Thân Thị Hạnh (Đại học Sư phạm Hà Nội), đại diện cho tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội đã phát biểu bày tỏ lòng biết ơn Đảng, cách mạng đã đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam; khẳng định giá trị và sức sống trường tồn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với công cuộc giải phóng đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

TTX