Theo báo cáo của Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội gửi Quốc hội, năm 2014, chi quản lý bộ máy (bao gồm chi quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp) ước thực hiện là 4.115 tỷ đồng, tăng 7,35% so với số thực hiện năm 2013.

Trong số này, chi thường xuyên (chi trực tiếp cho quản lý bộ máy của Bảo hiểm xã hội Việt Nam) là 2.541,8 tỷ đồng, tăng 6,03% so với năm 2013. Nguyên nhân được lý giải do tăng mức lương cơ sở, tăng hệ số lương bình quân đối với ngành BHXH; tăng biên chế, lao động hợp đồng của bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng), chiếm 61,77% tổng số chi quản lý bộ máy.

Chi thường xuyên đặc thù (chi các nội dung mang tính chất đặc thù phục vụ trực tiếp đối tượng thụ hưởng, phục vụ công tác thu, chi, phát triển đối tượng tham gia) là 1.364,4 tỷ đồng, tăng 1,75% so với năm 2013 (do số chi BHXH tăng nên lệ phí chi trả tăng), chiếm 33,15% tổng số chi quản lý bộ máy.

Chi không thường xuyên là 208,8 tỷ đồng, tăng 113,6 tỷ đồng so với năm 2013. Năm 2014, Bảo hiểm xã hội Việt Nam được cấp bổ sung 102 tỷ đồng kinh phí thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước hiện đại hóa hệ thống quản lý BHXH, bảo hiểm y tế.

Chi phí quản lý bộ máy phân chia theo các quỹ thành phần như sau: Chi phí quản lý BHXH bắt buộc là 2.667 tỷ đồng; Chi phí quản lý BHXH tự nguyện là 11 tỷ đồng; Chi phí quản lý bảo hiểm thất nghiệp là 202 tỷ đồng; Chi phí quản lý bảo hiểm y tế 1.225 tỷ đồng.

Tỷ lệ chi quản lý bộ máy BHXH so với tổng số thu BHXH, bảo hiểm y tế là 2,08% và chiếm 19,14% so với tiền sinh lời từ hoạt động đầu tư quỹ BHXH, bảo hiểm y tế.

V. Hân