Theo đó, chế độ hỗ trợ cụ thể như sau: Từ đủ 2 năm công tác trở xuống, mức hỗ trợ bằng 4 triệu đồng; trên 2 năm thì từ năm thứ 3 trở đi mỗi năm được cộng thêm 1,5 triệu đồng. Trường hợp đã từ trần trước ngày 5-9-2018 thì thân nhân đối tượng nêu trên được hỗ trợ một lần bằng 6 triệu đồng. 

Về thời gian hưởng tính chế độ, đối tượng là quân nhân, Công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân là tổng thời gian công tác thực tế trong quân đội, Công an, cơ yếu (trừ thời gian đi lao động hợp tác quốc tế). 

Các đối tượng còn lại là thời gian trực tiếp tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong khoảng thời gian và địa bàn. Trường hợp một người có thời gian tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc làm nhiệm vụ quốc tế và tham gia dân công hỏa tuyến thuộc các nhóm đối tượng khác nhau hoặc có thời gian công tác gián đoạn thì được cộng dồn. 

Trừ thời gian đã được tính hưởng chế độ trợ cấp một lần hoặc hàng tháng theo quy định tại các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và nghị định của Chính phủ. Thời gian tính hưởng chế độ hỗ trợ một lần nếu có tháng lẻ thì đủ 6 tháng trở lên được tính bằng một năm, dưới 6 tháng được tính bằng ½ năm. Nghị định có hiệu lực từ 5-9.

Mai Hương