Theo đó, mức hỗ trợ về nhà ở từ ngân sách Nhà nước là 40 triệu đồng/hộ đối với trường hợp nhà ở hiện có bị hư hỏng nặng phải phá dỡ để xây dựng lại nhà ở mới; 20 triệu đồng/hộ đối với trường hợp phải sửa chữa khung, tường và thay mới mái nhà ở hiện có.

Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở 100% theo mức quy định đối với các địa phương nhận bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương trên 70% dự toán chi cân đối ngân sách địa phương năm 2012. Ngân sách Trung ương hỗ trợ 95% đối với các địa phương nhận bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương từ 50-70% dự toán chi cân đối ngân sách địa phương năm 2012.

Đối với các địa phương nhận bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương dưới 50% dự toán chi cân đối ngân sách địa phương năm 2012 thì mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương là 90%. Đối với các địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách Trung ương thì mức hỗ trợ là 80%.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2013

Hải Châu