Các NXB được đề nghị gồm NXB Thể dục thể thao;  NXB Văn hóa dân tộc; NXB Âm nhạc; NXBVăn học; NXBThanh Hóa; NXB Đại học Thái Nguyên; NXB Đại học Sư phạm; NXB Tài nguyên môi trường và NXB Bản đồ Việt Nam; NXB Sân khấu; NXB Đại học Kinh tế Quốc dân; NXB Công thương; NXB Tài chính.

Chậm nhất đến ngày 31/03/2015, các cơ quan chủ quản NXB phải hoàn tất việc bổ nhiệm chức danh lãnh đạo cho NXB. Sau thời hạn trên, nếu các cơ quan chủ quản không bổ nhiệm chức danh lãnh đạo cho NXB, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ không cấp đổi giấy phép thành lập NXB và đình chỉ hoạt động của NXB theo quy định của pháp luật.

H.Thanh