Đây là một trong những hoạt động nghiên cứu nằm trong khuôn khổ dự án “ Hợp tác truyền thông góp phần cải thiện chính sách kinh tế” do Chính phủ Canada tài trợ  thông qua Bộ Ngoại giao, thương mại và phát triển Canada ( DFATD).

Thành phần đại biểu tham gia tại buổi Hội thảo tham vấn này chủ yếu là cán bộ, phóng viên hoạt động trong lĩnh vực báo chí, truyền thông và cán bộ một số tổ chức xã hội tại Việt Nam.

Ông Isabeau Vilandre – chuyên gia quản lý Dự án phát triển lập pháp quốc gia của Canada chia sẻ kinh nghiệm về sự tham gia của Báo chí truyền thông và Xã hội dân sự vào việc xây dựng, thực thi và đánh giá chính sách công tại Canada.

Báo cáo kết quả nghiên cứu này được đúc rút từ hoạt động nghiên cứu tiến hành từ tháng 3-6/2015, trong đó tập trung vào đánh giá về vai trò, năng lực và mức độ tham gia của báo chí, truyền thông, tổ chức xã hội cũng như sự tương tác giữa các nhóm trong quá trình xây dựng và giám sát thực thi chính sách tại Việt Nam, qua đó nhằm góp phần nâng cao nhận thức của xã hội, các cơ quan nhà nước cũng như nhận thức của chính 2 nhóm đối tượng (báo chí truyền thông và tổ chức xã hội) về vai trò của mình trong việc tham gia vào quy trình xây dựng chính sách, gợi ra một số cách thức để hai nhóm đối tượng này có thể tham gia hiệu quả hơn trong tất cả các công đoạn của quy trình xây dựng và thực thi chính sách ở Việt Nam…

Tại Hội thảo, sau phần báo cáo của các chuyên gia thực hiện dự án, các đại biểu tham dự Hội thảo được nghe ông Isabeau Vilandre – chuyên gia quản lý Dự án phát triển lập pháp quốc gia của Canada chia sẻ kinh nghiệm về sự tham gia của Báo chí truyền thông và Xã hội dân sự vào việc xây dựng, thực thi và đánh giá chính sách công tại Canada; sau đó cùng tham gia thảo luận về một số những vấn đề bản báo cáo đưa ra lấy ý kiến tham vấn tại Hội thảo.

Phạm Tâm