Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là tăng thêm quyền tự chủ cho học sinh, thông qua các quy định mới như học sinh được tổ chức theo lớp học.

Lớp học có lớp trưởng, lớp phó hoặc chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng tự quản học sinh, do tập thể học sinh bầu hoặc do giáo viên chủ nhiệm lớp chỉ định luân phiên trong năm học. Đồng thời quy định rõ hơn về những điều giáo viên không được làm như  xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể học sinh và đồng nghiệp; xuyên tạc nội dung giáo dục, dạy không đúng với quan điểm, đường lối giáo dục của Đảng và Nhà nước Việt Nam; cố ý đánh giá sai chất lượng giáo dục của học sinh và ép buộc học sinh học thêm để thu tiền, tuỳ tiện cắt xén chương trình giáo dục.

H.Thanh