Nghị định đã hướng dẫn điểm b Khoản 3 Điều 36 Luật Phòng chống tham nhũng 2018 về đối tượng phải kê khai tài sản, thu nhập hằng năm.

Theo đó, những đối tượng sau đây thuộc diện phải kê khai tài sản, thu nhập hằng năm: Chấp hành viên, điều tra viên, kế toán viên, kiểm lâm viên, kiểm sát viên, kiểm soát viên ngân hàng, kiểm soát viên thị trường, kiểm toán viên, kiểm tra viên của Đảng, kiểm tra viên hải quan, kiểm tra viên thuế, thanh tra viên, thẩm phán, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp, người giữ chức vụ từ giám đốc sở và tương đương trở lên, những người giữ chức vụ lãnh đạo quản lý từ phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác trong một số ngành lĩnh vực được nêu tại Phụ lục III ban hành kèm theo nghị định này.

Nguyễn Hương