Bộ Công an chỉ đạo đưa nội dung PCTHTL vào kế hoạch hoạt động hàng năm, đưa qui định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào qui chế nội bộ của cơ quan, đoàn thể và các đơn vị trực thuộc. Lãnh đạo các đơn vị, địa phương gương mẫu thực hiện, vận động CBCS và CBCNV của đơn vị thực hiện các qui định của Luật PCTHTL và các văn bản hướng dẫn Luật. Treo biển cấm hút thuốc tại các khu vực có qui định cấm; treo băng-rôn, pano, khẩu hiệu trước cổng và trong cơ quan thông báo về các qui định cấm hút thuốc tại nơi làm việc. Tổ chức phát động xây dựng cơ quan không khói thuốc lá; đưa tiêu chí không hút thuốc lá tại nơi làm việc vào tiêu chuẩn thi đua của CBCS và CBCNV của cơ quan, đơn vị. Tổ chức các buổi nói chuyện về Luật PCTHTL và các biện pháp phòng, chống THTL một cách hiệu quả. Thực hiện nghiêm qui định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc và tại các địa điểm có qui định cấm.

Công an các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với Sở Y tế các địa phương và triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về Bộ Công an trước ngày 5/6/2013

Dạ Miên