Đến nay, thị trường bảo hiểm có 11 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 26 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 1 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 10 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, với tổng số vốn chủ sở hữu gần 18.000 tỷ đồng.

Hiện tại trên thị trường đã có gần 800 sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, cung cấp cho các nhu cầu đa dạng của các loại khách hàng. Tổng doanh thu toàn thị trường dự kiến đạt 26.082 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2008, ngành Bảo hiểm đã huy động đầu tư trở lại nền kinh tế khoảng 57.000 tỷ đồng tăng hơn 10 nghìn tỷ đồng so với năm 2007

L.T.