Công tác đào tạo nghề thế nào để lao động Việt Nam có thể làm việc trong những ngành nghề cạnh tranh trong bối cảnh năm 2015 Việt Nam tham gia vào cộng đồng ASEAN là câu hỏi đang được đặt ra với các nhà quản lý, làm công tác giáo dục, đào tạo nghề.

Theo báo cáo điều tra lao động việc làm, lao động Việt Nam chưa được đào đạo chuyên môn kỹ thuật chiếm tỷ lệ lên tới 83%. Năm 2015, Việt Nam tham gia cộng đồng ASEAN, sẽ diễn ra câu chuyện về di chuyển lao động giữa các nước trong khu vực. Nếu lao động Việt Nam không được đào tạo bài bản chắc chắn sẽ mất lợi thế cạnh tranh.

PV