Giám đốc USAID Việt Nam Joakim Parker cho biết. “Gần 2.300 giáo viên và các nhà quản lý giáo dục đã được dự án trực tiếp tập huấn về giáo dục hòa nhập trong 10 năm qua. Dự án cũng hợp tác chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các sở giáo dục và đào tạo các tỉnh để giúp xây dựng và thực hiện các chính sách và hướng dẫn về giáo dục hòa nhập. Nhờ những nỗ lực này, 10.000 giáo viên đã được tập huấn về giáo dục hòa nhập thông qua chương trình đào tạo giáo viên do dự án tài trợ”.

Từ năm 1989, Chính phủ Mỹ đã giúp cải thiện chất lượng cuộc sống và hỗ trợ hòa nhập người khuyết tật Việt Nam trong mọi mặt của đời sống xã hội. Cho đến nay, Chính phủ Mỹ đã đóng góp hơn 60 triệu USD để hỗ trợ người khuyết tật bất kể nguyên nhân.

Anh Tuấn