Trong số cam kết tăng lên thì 170 triệu USD do thay đổi trong tỷ giá hối đoái, khoảng 100 triệu USD do tính gộp cả số cam kết của các tổ chức phi chính phủ quốc tế trong năm nay và  400 triệu USD là của Chính phủ Pháp, tăng hơn 3 lần so với cam kết tại hội nghị năm ngoái.

Các nhà tài trợ cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu và chủ trương của Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xóa đói giảm nghèo. Các đại biểu tham dự hội nghị đã hoan nghênh những tiến bộ kinh tế lớn lao của Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt là việc quản lý thận trọng kinh tế vĩ mô, đồng thời đánh giá cao những tiến bộ mà Chính phủ đạt được trong kếhoạch hành động nhằm hài hòa hóa các thủ tục viện trợ như ghi nhận trong báo cáo thường niên đầu tiên của Nhóm đối tác nhằm nâng cao hiệu quả viện trợ giữa Chính phủ và các nhà tài trợ.

Các đoàn đại biểu nhất trí rằng, cần phải nỗ lực nâng hiệu quả viện trợ lên một tầm cao mới bằng cách làm việc với các hệ thống của Chính phủ và cho rằng Nghị định 17 sửa đổi và quy hoạch mới về ODA sẽ phải đóng vai trò hỗ trợ trong việc thực hiện Kế hoạch Phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn 2006 - 2010. Tuy nhiên, các đại biểu cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục đẩy mạnh cải cách để đảm bảo giảm nghèo nhanh chóng.

Ông Klaus Rohland, Giám đốc quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam nói: "trong 5 năm tới, Việt Nam sẽ gia nhập WTO và hoàn tất quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường. Vấn đề duy trì tăng trưởng và phát triển hòa nhập đòi hỏi phải có một "thế hệ thứ 2" của quá trình lập kế hoạch, tập trung vào một số ít các ưu tiên phát triển dựa trên số liệu được cải thiện. Yếu tố then chốt là tăng cường nền móng cho nền kinh tế thị trường thuận lợi cho phát triển kinh doanh và Chính phủ tập trung sự can thiệp của mình vào các lĩnh vực mà thị trường không thể can thiệp như các chương trình mục tiêu xóa đói giảm nghèo, bảo trợ xã hội và đảm bảo một môi trường trong sạch và an toàn cho các thế hệ tương lai"

Việt Ba