Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, công việc hệ trọng của Đảng, phải tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ và hiệu quả; đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, bền vững. Thực hiện nghiêm, nhất quán Đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp, đổi mới toàn diện công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị.

Cùng với đó, Nghị quyết cũng xác định chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với xây dựng thể chế, tạo môi trường, điều kiện để thúc đẩy đổi mới, phát huy sáng tạo và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; phân công, phân cấp gắn với giao quyền, ràng buộc trách nhiệm, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và xử lý nghiêm minh sai phạm.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 26-NQ/TW về công tác cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược và công tác cán bộ của Đảng thực sự trở thành khâu “then chốt”, của nhiệm vụ “then chốt” hiện nay cần chú trọng thực hiện tốt một số nội dung sau:

1.Cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp phải thường xuyên đánh giá đúng cán bộ. Đây vừa là giải pháp, vừa là định hướng. Thực tế hiện nay, tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, chủ quan, cảm tính cá nhân, cục bộ địa phương, hoặc bị các mối quan hệ khác chi phối trong đánh giá cán bộ vẫn xảy ra ở các cấp làm ảnh hưởng đến chất lượng công tác cán bộ. Nghị quyết 26 - NQ/TW đã chỉ rõ: “Đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu, chưa phản ánh đúng thực chất, chưa gắn với kết quả, sản phẩm cụ thể, không ít trường hợp còn cảm tính, nể nang, dễ dãi hoặc định kiến”.

Tình hình đó, dẫn tới một số cán bộ lãnh đạo, quản lý, trong đó có cả cán bộ cấp chiến lược uy tín thấp, năng lực, phẩm chất chưa ngang tầm nhiệm vụ; thiếu gương mẫu, chưa thật sự gắn bó mật thiết với nhân dân; vướng vào tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lợi ích nhóm. Không ít cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước thiếu ý chí tu dưỡng, rèn luỵện, lợi dụng sơ hở, cố ý làm trái, trục lợi, làm thất thoát lớn tiền bạc, tài sản của nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng.

Một số cán bộ cấp cao ở Trung ương và địa phương đã bị xử lý về hình sự. Đảng, Nhà nước bị mất cán bộ và thất thoát về kinh tế là rất đau xót, nhưng phải làm, bởi nếu không thì nguy hiểm hơn chính là sự mất niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Nguyên tắc quan trọng để đánh giá cán bộ là phải lấy hiệu quả công việc làm thước đo chính, song thực tế lại chưa định lượng được tiêu chí cụ thể để đánh giá sát thực công việc lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của cán bộ trong cơ quan, đơn vị mình phụ trách. Việc nhận xét, đánh giá cán bộ vẫn còn tình trạng chung chung, hình thức, nể nang, né tránh. Cán bộ, đảng viên chưa thật sự tự giác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình. Điều đó dẫn tới tình trạng nhận xét của cơ quan, đơn vị đối với cán bộ đều tốt, nhưng thực tế cán bộ vẫn vi phạm khuyết điểm phải xử lý kỷ luật.

Thậm chí, có cấp ủy khi đánh giá phân tích chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm, 100% cấp ủy viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhưng tập thể cơ quan, đơn vị ấy lại chỉ hoàn thành nhiệm vụ ở mức trung bình. Điều đó khẳng định rõ ràng, công tác đánh giá cán bộ của chúng ta còn nhiều thiếu sót, khuyết điểm; chưa gắn trách nhiệm của cán bộ với kết quả hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của cán bộ được giao. Dó đó, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp phải phát huy dân chủ, công khai, minh bạch và thực hiện tốt tự phê bình và phê bình trong công tác cán bộ.

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định 89-QĐ/TW về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Quy định 90-QĐ/TW về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Đây là một trong những nội dung đổi mới công tác tổ chức cán bộ hiện nay, nhằm nâng cao chất lượng chính trị và năng lực hoạt động của từng chức danh trong tổ chức bộ máy; là cơ sở để đối chiếu, đánh giá năng lực hoạt động và kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ. Khi đánh giá cán bộ, cấp ủy, người đứng đầu các cấp cần căn cứ các tiêu chí, như: phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng; năng lực ra quyết định và tổ chức thực hiện quyết định; phong cách lãnh đạo; hiệu quả công tác và sự tín nhiệm của nhân dân; kết hợp các kênh thông tin khác để đánh giá đúng cán bộ.

2. Xây dựng cơ chế kiểm soát quyền lực chặt chẽ, hiệu quả. Nhiều lần Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: Quyền lực luôn có nguy cơ bị “tha hóa”, tham nhũng là “khuyết tật bẩm sinh” của quyền lực, cho nên phải thiết lập cho được một cơ chế kiểm soát việc thực thi quyền lực đối với người có chức vụ, quyền hạn theo nguyên tắc mọi quyền lực đều phải được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế; quyền hạn phải được ràng buộc với trách nhiệm, quyền hạn đến đâu, trách nhiệm đến đó, quyền hạn càng cao, trách nhiệm càng lớn. Do vậy, phải tăng cường kiểm soát để bảo đảm quyền lực được vận hành công khai, minh bạch, đúng đắn; phân công, phân cấp gắn với giao quyền, ràng buộc trách nhiệm. Đồng thời, thực hiện nghiêm việc xử lý, điều chuyển, miễn nhiệm, thay thế cán bộ tham nhũng, gây dư luận xấu; xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng. Nếu không tạo dựng được cơ chế kiểm soát quyền lực thì việc suy thoái đạo đức của cán bộ sẽ không được loại trừ. Chính vì vậy, kiểm soát phải được xem là vấn đề rất lớn hiện nay, bởi quyền lực nếu sử dụng đúng sẽ có sức mạnh to lớn; ngược lại, kiểm soát thiếu chặt chẽ dẫn đến lạm dụng quyền, lộng quyền, gây nên hậu quả khó lường.

Công tác cán bộ hiện nay là công việc có nhiều khó khăn, phức tạp. Song, với quyết tâm chính trị cao của Đảng, Nhà nước, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân trong việc đấu tranh làm trong sạch nội bộ Đảng, xử lý nghiêm minh cán bộ vi phạm khuyết điểm “không có vùng cấm”; kiên quyết, kiên trì xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược và công tác cán bộ trở thành khâu “then chốt” là nhiệm vụ “then chốt” làm cho Đảng ta trong sạch, vững mạnh chắc chắn sẽ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới; xứng đáng với niềm tin cậy của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng